บริษัท ปิ่นชัย จำกัด เราประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทเป็นผู้สรรหาผลิตภัณฑ์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เราได้ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีพัฒนาการในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรรวมถึงเพื่อนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยความพึงพอใจอย่างสูดสุดในราคายุติธรรม

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

  • กลุ่มธุรกิจ B1: กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำสะอาดและน้ำเสีย
  • กลุ่มธุรกิจ B2: กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์

  • เราเชื่ออยู่เสมอว่า การสร้างมาตรฐานตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้แม้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน